Prinsjesdag 2020 

Prinsjesdag is voorbij. Op de sobere Prinsjesdag zijn de plannen van onze regering voorgelezen door koning Willem Alexander en vervolgens financieel toegelicht door minister Hoekstra.

Elk jaar geeft Indicator in hun uitgave van Tip & Advies een overzicht van deze plannen. Als u hier klikt (Prinsjesdag 2020 )kunt u dat overzicht lezen.

 

Coronavirus maatregelen.

Maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft, zoals het zelf zegt, 'uitzonderlijke economische maatregelen' genomen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. Hierna beschrijven we de maatregelen die voor een deel door de overheid nog verder uitgewerkt moeten worden.

  1. Een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van ten minste 20%, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Let op. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is nog niet opengesteld. Het is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen bij het Ministerie van SZW geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Toegezegd is dat de nieuwe regeling zo snel als maar mogelijk is, zal worden opengesteld, zodat u aanvragen kunt indienen.

  1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Er komt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Let op. Ook deze regeling is nog niet opengesteld. Toegezegd is dat dit zo snel als maar mogelijk is, geregeld zal worden, zodat u aanvragen kunt indienen bij uw gemeente.

  1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele boetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

  1. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard . Met de GO helpt het Ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties  (minimaal € 1,5 miljoen  maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Het kabinet heeft toegezegd alle garantieruimte te verstrekken die er nodig is.

  1. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering kunnen komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal € 6 miljoen.

  1. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BMKB en BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. Ook deze tijdelijke verruiming van de BL zal zo spoedig mogelijk opengesteld worden.

  1. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering, indien dat nodig is.

  1. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder, zoals de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald, wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunt u terecht?

Voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) moet u bij uw eigen kredietverstrekker (bank) zijn. Voor de belastingmaatregelen kunt u terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Antwoorden op andere vragen over het coronavirus vindt u op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.

 

 

Belastingwijzigingen 1 januari 2020

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020

De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

De maatregelen zijn onderdeel van het pakket Belastingplan 2020. Een groot deel van de maatregelen gaat in per 1 januari 2020 net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder is afgesproken. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste belastingwijzigingen.

 

Tarieven vennootschapsbelasting
Het tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten tot en met 200.000 euro wordt in 2020 verder verlaagd van 19 procent naar 16,5 procent. Het tarief voor winsten boven 200.000 euro

blijft 25 procent in 2020.

 

Maatregelen tegen belastingontwijking door hybridemismatches (ATAD2)
Met ingang van 1 januari 2020 implementeert Nederland de tweede Europese richtlijn antibelastingontwijking in de vennootschapsbelasting. Die richtlijn bevat maatregelen tegen belastingontwijking door internationaal opererende bedrijven met zogenoemde hybridemismatches. Hybridemismatches ontstaan door verschillen tussen de winstbelastingstelsels van landen. Deze verschillen zorgen er bijvoorbeeld voor dat een betaling aftrekbaar is, maar nergens wordt belast, of dat één betaling meerdere malen aftrekbaar is. Met de maatregelen worden deze ongewenste gevolgen bestreden door de aftrek te weigeren of opbrengsten in de heffing te betrekken. Hiermee verliest de voor Nederland relevante cv/bv-structuur haar fiscale aantrekkelijkheid.

 

Twee belastingschijven
Vanaf 2020 gaan belastingplichtigen met een inkomen tot en met 68.507 euro over hun inkomen 37,35 euro belasting betalen, voor het inkomen daarboven is dit 49,50 procent. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Iemand die 25.000 euro per jaar verdient gaat er door deze veranderingen 375 euro op vooruit in 2020. 

Bij een inkomen van 45.000 euro per jaar is dit 640 euro, bij een inkomen van 65.000 euro per jaar is dit 680 euro. Of iemand er op vooruit gaat of niet, hangt uiteindelijk ook af van veranderingen in zijn of haar persoonlijke situatie en van de ontwikkelingen van de economie.

 

Eigen woning
In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan 68.507 euro. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken, dit is een verlaging van drie procentpunt ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten als het inkomen meer is dan 68.507 euro.

Voor woningen met een waarde tussen de 75.000 euro en 1.090.000 euro daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro woont, daalt het forfait hierdoor van 1.950 euro (2019) naar 1.800 euro (2020).

Sinds 1 januari 2019 wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (zogenoemde “Hillen-regeling”) ieder jaar verder beperkt. Voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van 300.000 euro woont en geen aftrekbare kosten heeft, daalt de aftrek hierdoor in 2020 met 60 euro.

 

Zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot 5.000 euro. Per 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7.280 euro naar 7.030 euro. Hiermee wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken.

 

Fiets van de zaak
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiets van de zaak een stuk aantrekkelijker door een versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. De werknemer hoeft dan niet zelf een fiets te kopen. 

De werkgever betaalt de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie. Wel krijgt de werknemer te maken met een bijtelling bij het salaris. Uiteindelijk betaalt de werknemer daardoor enkele euro’s per maand extra belasting.  

 

Auto
Het kabinet blijft de komende jaren elektrisch autorijden stimuleren. De huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, blijven de komende jaren grotendeels bestaan. Tot 2025 betalen kopers en eigenaren van elektrische auto's bijvoorbeeld geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Tegelijkertijd willen ze overstimulering voorkomen. Daarom gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s in 2020 van vier procent naar acht procent.

Eigenaren van een oudere dieselauto betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van vijftien procent op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Fijnstof, zoals roet, is slecht voor het klimaat en onze gezondheid. De overheid wil daarom het bezit en het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken.  Voor een gemiddelde auto die op diesel rijdt en tussen de 1350 en 1450 kilo weegt, kost dat 225 euro per jaar.

 

 

 

Prinsjesdag 2018 

Op 18 september heeft de regering de miljoenennota gepresenteerd. Een aantal onderwerpen uit de miljoenennota waren al bekend, andere zijn nieuw. We kunnen niet alles bespreken. Als u hier klikt (Prinsjesdag 2018 vervolg) ziet u een bloemlezing uit de plannen van het kabinet.

Mocht u hierover meer willen weten neemt u dan contact met ons op.

 

24 mei 2018

In verband met het nieuwe privacybeleid hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Privacyverklaring

 

3 april 2018

Jongvee van vleesvee is vrijgesteld van fosfaatrechten

 Minister Schouten heeft in een brief bekend gemaakt dat jongvee van vleesvee is vrijgesteld van fosfaatrechten. Dit geldt specifiek voor alle dieren die worden gehouden voor de vleesproductie en die niet gehouden worden om mee te fokken en dus geen kalf zullen krijgen. De minister geeft aan dat deze dieren niet bijdragen aan de fosfaatproductie in de melkveehouderij. 

Voor de betreffende veehouders heeft dit een aantal consequenties:

  • Ze moeten ervoor zorgen dat de dieren op hun bedrijf en bij het verlaten van hun bedrijf geen melk produceren die bijdraagt aan de melkproduktie in Nederland;
  • Ze moeten afstand doen van de reeds aan hen toegekende fosfaatrechten.

Zoogkoeien en zeldzame runderrassen, dieren die wel een kalf krijgen en gehouden worden voor de vleesproductie, dragen ook niet bij aan de fosfaatproductie in de melkveehouderij. Daarom wordt de wet aangepast zodat voor jongvee van deze dieren ook geen fosfaatrechten nodig zijn. Omdat een wetswijziging de nodige tijd kost komt er een vrijstellingsregeling oor deze dieren.

Voor zeldzame runderrassen die gehouden worden voor de melkproductie komt er geen aanpassing. Zij vallen gewoon onder het stelsel van de fosfaatrechten. Het enige “voordeel” voor deze dieren is dat ze over het algemeen een lage melkproductie hebben waardoor er voor het houden van deze dieren relatief weinig fosfaatrechten nodig zijn.

De minister geeft aan dat de fosfaatbank, die op dit moment in voorbereiding is, per 1 september van dit jaar open zal gaan.

 

 

 

Januari.

De start van een nieuw jaar, een nieuw begin, maar ook een maand met veel administratieve verplichtingen.

Denkt u aan de kwartaalboekhouding en de meewerkend-kind regeling. Maar ook aan de gebruiksnormen: de aanvullende gegevens moeten worden ingediend, de derogatie aangevraagd en het bemestingsplan opgesteld.

U ziet, genoeg te doen.

Meer informatie over deze onderwerpen kunt u lezen op deze website. Mocht u hierover vragen hebben of deze werkzaamheden door Moneo Advies willen laten uitvoeren neem dan nu contact met ons op.

 

11-10-2017

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU gepresenteerd. Enkele punten daaruit zijn:

Belastingstelsel

Tweeschijvenstelsel. Er wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Het basistarief wordt 36,93% en het toptarief van 49,5%.

Heffingskorting. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting worden verhoogd.

Aftrekposten. Aftrekposten (zoals de hypotheekrente en de zelfstandigenaftrek) kunnen op termijn alleen afgetrokken worden tegen het basistarief. Vanaf 2020 wordt de aftrek van de hypotheekrente in 4 jaarlijkse stappen van 3 % verlaagd.

Eigen woning. Afhankelijk van de opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd (met 0,15%). Heeft u geen of een kleine hypotheek dan gaat u een huurwaardeforfait betalen. De regeling ‘Geen of een kleine eigenwoning-schuld’ wordt de komende 30 jaar stapsgewijs afgebouwd.

Box 2. Het tarief in box 2 wordt in stappen verhoogd van 25 naar 28,5% in 2021.

Box 3. De vermogensrendementsheffing zal worden gebaseerd op werkelijk rendement. Hiervoor zal een nieuw berekeningssysteem worden uitgewerkt. Vooruitlopend hierop wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 25.225,- naar € 30.000,- (€ 60.000,- voor partners).

Btw. Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 naar 9%.

Milieubelastingen. Milieuvervuilend gedrag zal worden 'beloond' door de invoering van een CO2-prijs in de elektriciteitssector, verhoging van de energiebelasting, een hogere belasting op het storten en verbranden van afval en het afschaffen van de teruggaafregeling voor taxi’s. De SDE+-regeling (en de daaraan gekoppelde opslag duurzame energie) wordt voortgezet en uitgebreid.


Arbeidsmarkt

Loondoorbetaling bij ziekte. Voor kleine werkgevers (< 25 werknemers) wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte korter. Deze periode gaat van twee naar één jaar. De kosten voor het tweede jaar worden collectief gedragen en gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door dezelfde kleine werkgevers.

Kraamverlof. Het kraamverlof voor partners wordt vanaf 2019 verlengd naar vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof dient te worden opgenomen in het eerste halfjaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon.

Proeftijd. Als een werkgever direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, mag hij daarin een proeftijd van 5 maanden opnemen. Voor meerjarige contracten (> 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden Voor beide overeenkomsten is dat nu 2 maanden. Voor contracten korter dan 2 jaar blijft de proeftijd 1 maand. Voor contracten korter dan 6 maanden geldt er geen proeftijd. De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd.

Ketenregeling. De periode waarin opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. Dat is nu 3 tijdelijke contracten in 2 jaar. Een nieuwe periode van 3 jaar gaat, net als nu, in na een ‘contractloze’ periode van 6 maanden.


Wet DBA

Schijnzelfstandigheid. De Wet DBA, die al een tijd onder vuur ligt, wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze moet schijnzelfstandigheid tegengaan en zekerheid bieden aan de inhuurder.

Laag tarief. Er is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief  in combinatie met een langere duur (> 3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Een laag tarief zal liggen op ongeveer < 125% van het minimumloon ofwel € 15,- tot € 18,- per uur.

Opt-out. Voor zelfstandig ondernemers wordt er een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd. Deze gaat gelden voor zzp'ers met een hoog tarief (> € 75,- per uur) in combinatie met een kortere duur (< 1 jaar) van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Opdrachtgeversverklaring. Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt er een ‘opdrachtgevers-verklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule.

Gezagsverhouding. Het begrip 'gezagsverhouding' wordt verduidelijkt. De wet wordt zo aangepast dat of er sprake is van een gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

 

De plannen uit het regeerakkoord moeten door een nieuw kabinet omgezet worden in wetgeving. De eerste wijzigingen zullen daarom naar verwachting pas op zijn vroegst in 2019 ingaan.

 

 

Afschaffing van btw-landbouwregeling en veehandelsregeling

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de landbouwregeling voor de btw. Dan worden alle agrariërs verplicht btw te berekenen over al hun te leveren produkten en diensten.

Voor meer informatie klik hier.

 

Wilt u hierover nog meer weten neemt u dan contact met ons op.